chuỗi giá trị

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
chuỗi giá trị

chuỗi giá trị là một chuỗi các hoạt động tương tự như chuỗi cung cấp, nhưng thay vì thể hiện luồng đi của hàng hóa, thì nó thể hiện giá trị, giá trị đóng góp và giá trị thu lại của các bên tham gia vào chuỗi giá trị. Chuỗi giá trị là cơ sở để phân tích và hoạch định chiến lược kinh doanh dựa trên yêu cầu năng lực và mức lợi nhuận của từng công đoạn.

Author - Super User
Lượt đọc - 320
Synonyms: value chain