định vị thương hiệu

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
định vị thương hiệu

định vị thương hiệu (brand positioning) là khái niệm thường bị nhầm lẫn với định vị sản phẩm. Định vị sản phẩm là định vị trên thị trường để phân biệt với các đối thủ cạnh tranh (về đặc điểm sản phẩm, chức năng, lợi ích, giá...). Còn định vị thương hiệu là định hướng cho hoạt động truyền thông xây dựng cảm nhận thương hiệu. Tức là định vị trong tâm trí khách hàng, làm sao cho khách hàng dễ nhớ, nhớ với thuộc tính nào, giá trị, hình ảnh nào, cảm xúc, mối quan hệ nào ...

Author - Super User
Lượt đọc - 376
Synonyms: positioning