định hướng thị trường

Search for glossary terms (regular expression allowed)

Glossaries

Term Main definition
định hướng thị trường

Là một sự xác định về mặt định hướng tư duy đối với các hoạt động, quyết định, hành động của doanh nghiệp. Theo đó, mọi quyết định của doanh nghiệp đều cân nhắc từ yếu tố thị trường. Định hướng thị trường là quan điểm mới so với quan điểm củ là định hướng nội tại, tức là doanh nghiệp làm theo ý muốn của mình mà không cần cân nhắc đến yếu tố thị trường.

Author - Super User
Lượt đọc - 203
Synonyms: market oriented