Toàn cảnh thị trường BĐS Hà Nội

9 Downloads

Tên tập tin: BDS_2010_CBRE_toancanhthitruonghanoi_( EN)-Q2-2010_ 06072010.pdf
Dung lượng: 1.44 MB
Loại tập tin: application/pdf
Hits: 1505 Hits
Download: 9 times
Ngày tạo: 16-06-2015
Ngày cập nhật: 16-06-2015